Efficiënt testen en scoren via het online platform Q-global (2024)

The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

Bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, als testleider of respondent? Lees hier meer over lopende onderzoeken!

Pearson Clinical Assessment

Toggle Nav Ga naar de inhoud

Zoek

Efficiënt testen en scoren via het online platform Q-global (2)

  • Account
  • Inloggen
  • Account aanmaken

Winkelwagen 0

Menu

Account

  • Home
  • Q-global

Efficiënt testen en scoren via het online platform Q-global (7)

Het Q-global® platform ondersteunt professionals om snel en efficiënt tests af te nemen, scoren en rapportages te genereren. Q-global is een volledige en gebruiksvriendelijke oplossing en is altijd en vanaf elke computer toegankelijk.

Wat is Q-global?

Wat heb ik nodig?

Voor Q-global heeft u een computer/tablet/laptop nodig. Met Q-global heeft u twee opties. 1) tests op papier afnemen en digitaal scoren via Q-global of 2) tests digitaal afnemen en scoren via Q-global. Bekijk hieronder welke tests beschikbaar zijn voor welke optie.

Scoren via Q-global

Wilt u Q-global gebruiken om uw papieren afname te scoren en een rapport uit te draaien? Dan heeft u een scoringspakket, behorend bij de test, nodig. Hiermee kunt u 1 jaar lang een specifieke test onbeperkt scoren en rapporten uitdraaien.

Wilt u een van deze tests ook digitaal afnemen, dan kunt u terecht op onze pagina Q-interactive. Sommige tests die hieronder staan zijn beschikbaar om digitaal af te nemen en te scoren middels twee iPads.

MMPI™-3

De MMPI™-3 is een psychologische test voor verkennende diagnostiek van persoonlijkheidstrekken en psychopathologie bij personen van 18 jaar en ouder.

De MMPI™-3 beschikt over nieuwe Nederlandse normen. Er zijn nieuwe schalen toegevoegd, en verouderde items zijn verwijderd of geupdate. Deze veranderingen hebben gezorgd voor een verbeterde gebruiksvriendelijkheid en klinische bruikbaarheid.

Bestel nu

Bekijk deze video over het gebruik van de MMPI™-3 op Q-global

Bayley-III-NL1 jaar

De Bayley-III-NL, opvolger van de BSID-II-NL, is een instrument om het ontwikkelingsverloop van jonge kinderen in kaart te brengen en om kinderen met een ontwikkelingsachterstand te identificeren. De Bayley-III-NL is in te zetten bij kinderen vanaf 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen.

Lees meer over de Bayley-III-NL

Bayley-III-NL Motoriek1 jaar

De Bayley-III-NL Motoriek Schaal is in te zetten bij kinderen vanaf 16 dagen tot en met 42 maanden en 15 dagen. Het instrument is bedoeld om de vroegkinderlijke ontwikkeling op motorisch gebied in kaart te brengen bij deze doelgroep.

Lees meer over de Bayley-III-NL Motoriek

Met de PPVT-5-NL en de EVT-3-NL meet je de receptieve- en expressieve woordenschat en woordvinding bij kinderen en jongeren van 2;0 - 18;11 jaar.

Lees meer over de PPVT-5-NL en de EVT-3-NL

Scorevergelijkingsrapport genereren

Stap 1. Inloggen op Q-global

Stap 2. Client en afname aanmaken

Stap 3. Scoreinvoer

Stap 4. Rapport Genereren

Voortgang berekenen

WISC-V-NL 1 jaar

De WISC-V-NL is een IQ test voor kinderen van 6-17 jaar met normen voor het hele Nederlandse taalgebied.

Lees meer over de WISC-V-NL

WMS-IV-NL1 jaar

De Wechsler Memory Scale-IV-NL is een testbatterij om verschillende geheugen- en werkgeheugenvaardigheden in kaart te brengen bij volwassenen. De test is geschikt voor personen in de leeftijd van 16 – 90 jaar.

Lees meer over de WMS-IV-NL

CAT-NL1 jaar

De CAT-NL is bedoeld om uitgebreid taalvaardigheden te testen, om geassocieerde cognitieve stoornissen te screenen en om een beknopt beeld te geven van de handicap die een afasiepatiënt in het dagelijks leven ondervindt. De test is in te zetten bij volwassenen met een verworven afasie, medisch stabiel (vanaf ca. 3–6 weken post onset).

Lees meer over de CAT-NL

ZAREKI-R-NL1 jaar

De ZAREKI-R wordt ingezet als dyscalculie screenings instrument om handvatten te vinden voor het vervolg­ traject van het diagnostisch onderzoek en aanpak. De test is in te zetten bij leerlingen met rekenproblemen uit groep 5 t/m klas 2, ook geschikt voor sbo-­leerlingen. Op het voortgezet onderwijs geschikt voor alle niveaus van praktijkonderwijs tot VWO.

Lees meer over de ZAREKI-R-NL

CELF-5-NL 1 jaar

De CELF-5-NL is de test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen bij kinderen van 5 - 18 jaar.

Lees meer over de CELF-5-NL

WPPSI-IV-NL1 jaar

De WPPSI-IV-NL is een individueel af te nemen, klinisch instrument, bedoeld voor het in kaart brengen van het intelligentieniveau bij kinderen van 2 jaar en 6 maanden tot en met 6 jaar en 11 maanden.

Lees meer over de WPPSI-IV-NL

Vineland-3-NL 1 jaar

De Vineland-3-NL brengt adaptief gedrag in kaart op de kerndomeinen Communicatie, Dagelijkse vaardigheden en Sociale vaardigheden en relaties. Naast de drie kerndomeinen kunnen er nog twee andere domeinen worden afgenomen; Motoriek en Probleemgedrag. De vragenlijst kan ingezet worden voor alle leeftijden.

Lees meer over de Vineland-3-NL

SP-2-NL 1 jaar

De Sensory Profile 2 meet de sensorische informatieverwerking bij kinderen. De vragenlijst meet hoe goed kinderen sensorische informatie kunnen verwerken in alledaagse situaties. Nieuw toegevoegd in de SP-2-NL is de vragenlijst in te vullen door leerkrachten, om een beeld te krijgen van sensorische infomatieverwerking in een klassensituatie. De Sensory Profile 2 is in te zetten bij kinderen vanaf de geboorte tot 14 jaar en 11 maanden.

Lees meer over de SP-2-NL

Afnemen en scoren via Q-global

Er zijn diverse tests die via Q-global afgenomen en gescoord kunnen worden. Het voordeel van afname en scoring in Q-global is dat het systeem automatisch scoort en er met 1 druk op de knop een scorerapport gegenereerd kan worden. Naast een afname op uw locatie kan de testafname via Q-global per e-mail naar de cliënt gestuurd worden zodat de cliënt de test ook thuis kan maken. Bekijk hieronder de tests die op Q-global afgenomen en gescoord kunnen worden.


MMPI™-3

De MMPI™-3 is een psychologische test voor verkennende diagnostiek van persoonlijkheidstrekken en psychopathologie bij personen van 18 jaar en ouder.

De MMPI™-3 beschikt over nieuwe Nederlandse normen. Er zijn nieuwe schalen toegevoegd, en verouderde items zijn verwijderd of geupdate. Deze veranderingen hebben gezorgd voor een verbeterde gebruiksvriendelijkheid en klinische bruikbaarheid.

Bestel nu

Bekijk deze video over het gebruik van de MMPI™-3 op Q-global

Raven's 2

De Raven's is wereldwijd de meest gebruikte non-verbale intelligentietest om snel een beeld van de algemene intelligentie (g) te krijgen. De Raven's 2 is snel af te nemen en is zowel digitaal als op papier beschikbaar. De test heeft een leeftijdsbereik van 4:0 - 69:11 jaar en geeft een Geschaalde Score van 40-160.

Lees meer over de Raven's 2

PEDI-CAT

PEDI-CAT is een vragenlijst voor het in kaart brengen van het algemeen dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21 jaar) met een beperking. De vaardigheden worden in kaart gebracht binnen de volgende domeinen: Dagelijkse activiteiten, Mobiliteit, Sociaal/cognitief en Verantwoordelijkheid.

Lees meer over de PEDI-CAT

BDI-II-NL-R

De BDI-II-NL-R meet de ernst van een depressie. Het is een zelfrapportage vragenlijst bestaande uit 21 items en kan ingezet worden bij volwassenen en adolescenten vanaf 13 jaar.

Lees meer over de BDI-II-NL-R

BAI-NL

De BAI-NL is een screener voor het meten van de beleving van angst bij een cliënt. Het is een korte zelfrapportage vragenlijst bestaande uit 21 items en kan ingezet worden bij volwassenen en adolescenten vanaf 17 jaar.

Lees meer over de BAI-NL

BYI-2-NL

De BYI-2-NL bestaat uit vijf zelfrapportagevragenlijsten die afzonderlijk van elkaar of gecombineerd kunnen worden ingezet om de beleving van een kind of adolescent op de gebieden depressie, angst, boosheid, verstorend gedrag en zelfbeeld in kaart te brengen. De vragenlijsten zijn bedoeld als screeningsinstrument voor jongeren in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.

Lees meer over de BYI-2-NL

Vineland-3-NL

De Vineland-3-NL brengt adaptief gedrag in kaart op de kerndomeinen Communicatie, Dagelijkse vaardigheden en Sociale vaardigheden en relaties. Naast de drie kerndomeinen kunnen er nog twee andere domeinen worden afgenomen; Motoriek en Probleemgedrag. De vragenlijst kan ingezet worden voor alle leeftijden.

Lees meer over de Vineland-3-NL

SP-2-NL

De Sensory Profile 2 meet de sensorische informatieverwerking bij kinderen. De vragenlijst meet hoe goed kinderen sensorische informatie kunnen verwerken in alledaagse situaties. Nieuw toegevoegd in de SP-2-NL is de vragenlijst in te vullen door leerkrachten, om een beeld te krijgen van sensorische infomatieverwerking in een klassensituatie. De Sensory Profile 2 is in te zetten bij kinderen vanaf de geboorte tot 14 jaar en 11 maanden.

Lees meer over de SP-2-NL

Klaar om te starten met Q-global?

Klik dan hierboven op een test die u wilt scoren of afnemen en scoren en schaf de bijbehorende benodigdheden aan op de productpagina. Heeft u hulp nodig bij uw keuze? Neem dan contact met ons op.

Stel ons een vraag

Privacy en beveliging

Q-global gebruikt het hoogste niveau van encryptie om ervoor te zorgen dat uw data veilig wordt verzonden. Lees hier meer over hoe Pearson zich inzet om uw gegevens veilig en beschermd te houden.

Kunnen we je ergens mee helpen?

We staan je graag te woord bij onze klantenservice.

Contact opnemen

top

Efficiënt testen en scoren via het online platform Q-global (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Otha Schamberger

Last Updated:

Views: 5873

Rating: 4.4 / 5 (75 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Otha Schamberger

Birthday: 1999-08-15

Address: Suite 490 606 Hammes Ferry, Carterhaven, IL 62290

Phone: +8557035444877

Job: Forward IT Agent

Hobby: Fishing, Flying, Jewelry making, Digital arts, Sand art, Parkour, tabletop games

Introduction: My name is Otha Schamberger, I am a vast, good, healthy, cheerful, energetic, gorgeous, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.